Reisitingimused

1. Reisileping ja reisikorraldaja vastutus
2. Lepingu sõlmimine ja reisi eest tasumine
3. Võimalus tellimust muuta
4. Reisija õigus annulleerida reis ilma mõjuva põhjuseta
5. Reisija õigus annulleerida reis mõjuva takistuse ilmnemisel
6. Reisija kohustused ja vastutus
7. Hind ja hinnamuutused
8. Reisikorraldaja õigus teha reisiprogrammi muudatusi.
9. Reisikorraldaja õigus reis ära jätta
10. Reisikorraldaja õigus lõpetada leping
11. Vead reisikorralduses ja nendest teatamine
12. Puuduste kõrvaldamine
13. Kahjude korvamine
14. Reisitingimuste kehtivus ja tõlgendused

1.Reisileping ja reisikorraldaja vastutus
1.1. OÜ Est – Reisid Reisikorraldajana vastutab selle eest, et reis vastab kirjeldusele ja Kliendile antud lubadustele v.a. Est-Reisidest mittesõltuvad asjaolud (nt. paljude aastate keskmisest erinevad ilmastikuolud, sihtkohamaa ajutised või alalised poliitilised otsused, hotellide iseseisvad otsused remonttöödeks, ebamugavused, mis tingitud sihtkoha linnavõimude otsustest nt. linnateede remondiks jms).
1.2. Est-Reisid ei vastuta kahju eest, mis on tekkinud force majeure’i tõttu (sealhulgas, kuid mitte ainult, loodusõnnetused, poliitilised vahejuhtumid, streigid vms.).
1.3. Lepingu sisu Reisi hinna sisse kuuluvad teenused, mis on kirjeldatud kataloogis, kirjalikus pakkumises või arvel. Lepingu sisu ja reisi puudusi hinnatakse nende andmete valgusel, mida Reisikorraldaja on reisi müües ja reklaamides andnud.
1.4. Abistamise kohustus Reisijal lasub omavastutus reisikindlustuse hankimisel. Est– Reisid vahendab  Salva kindlustuse tervisekindlustust, mille soovitame omandada. Kui Reisija reisi ajal haigestub, temaga juhtub õnnetus, ta satub kuriteo ohvriks jmt korral abistab Reisikorraldaja teda kõigiti, Reisija tasub sellega seotud lisakulud.
1.5. Bussireisid algavad Tartust  ja nõudepeatused  ehk spetsiaalsed järelesõidud, saavad võimalikuks iga reisi puhul eraldi juhul, kui ühest kohast tuleb peale +20 inimest , v.a. teepeale jäävad peatused.
2.Lepingu sõlmimine ja reisi eest tasumine
2.1. Reisija ja Reisikorraldaja vaheline leping (ka suuline) muutub mõlemale poolele siduvaks hetkel, kui Reisija on välja valinud reisi ja hiljemalt 5 päeva jooksul tasunud määratud ettemaksu, mille suurus sõltub reisist (teatripiletid vms), kui reisini on üle 60 päeva.
2.2. Reisi ülejäänud maksumus tuleb tasuda järgmiselt:
2.2.1. 60 päeva enne reisi peab olema tasutud 50 % reisi kogumaksumusest.
2.2.2. 30 päeva enne reisi peab olema tasutud reisi kogumaksumus.
2.3. Kui reisini on vähem kui 20 päeva, tuleb kogu reisi maksumus tasuda koheselt.
2.4. Reisija tellimus muutub Est-Reisidele siduvaks peale ettemaksu tasumist.
2.5. Kui mõne reisi puhul on maksetingimustes erinevusi, on need kaaskirjas ja arvetes ära näidatud.
3.Mõjuva põhjuse ilmnedes võimalus tellimust muuta
3.1. Reisijal on õigus mõjuva põhjuse ilmnedes trahvivabalt Est-Reiside vastava hooaja programmi piires valida üks kord mõni teine reis, kui reisini on muutmishetkel jäänud vähemalt 30 päeva ja kui hotellide või lennu- ja laevakompaniide reeglid ei sätesta teisiti või muutmine ei kahjusta muudetavat reisi (n.t. reis jääb alatäitunuks). Hilisemaid muutusi käsitleme vana tellimuse tühistamisena ja uue tegemisena. Kui vana reis oli tellitud soodushinnaga, siis reisi vahetades soodustus enam ei kehti. Kõiki muutmisi vaadeldakse individuaalselt.
3.2. Reisijal on õigus anda edasi juba broneeritud ja/või väljamakstud reis juhul, kui sihtmaa viisa- või lennueeskirjad seda võimaldavad, informeerides sellest viivitamatult Reisikorraldajat. Lepingu edasiandmise korral vastutavad nii reisi esialgne ostja kui reisi uus ostja solidaarselt sellega seotud informatsiooni edastamise ning rahaliste kulutuste tasumise eest. Nimetatud Reisijatel lasub range vastutus igasuguse hinnavahe kinnimaksmise ja reisi üleandmisest tingitud võimalike kulutuste katmise eest.
4.Reisija õigus annulleerida reis ilma mõjuva põhjuseta
4.1. Ilma mõjuva põhjuseta on Reisijal õigus reis kirjalikult, taasesitamist võimaldavas vormis annulleerida järgmistel tingimustel:
4.1.1. Rohkem kui 30 päeva enne reisi algust, makstes kinni ettemaksu 1-päevastel 35€ ja 2- ja enama päevastel 64 eurot Reisija kohta.
4.1.2. 30- 15 päeva enne reisi algust, makstes kinni 50% reisi hinnast.
4.1.3. 14- 5 päeva enne reisi algust, makstes kinni 75% reisi hinnast.
4.1.4. Kui annulleerimine toimub hiljem kui 5 päeva enne reisi algust, ei tagasta Est-Reisid Reisijale sissemakstud summasid.
4.2. Kui reisi annulleerib seltskonna üks liige ja hind põhineb sellel, et teatud kindel arv inimesi elab ühes toas, on Reisikorraldajal õigus võtta muutusest tingitud lisatasu.
4.3. Kui on tegemist eritellimusreisiga (erinev programm, hotell, lisatellimused vms.) maksab Reisija reisi tühistamisel kinni selle programmi koostamisega seotud lisakulud.
5.Reisija õigus annulleerida reis mõjuva takistuse ilmnemisel
5.1. Kui ilmneb mõjuv takistus, on Reisijal õigus reis annulleerida kirjalikult, taasesitamist võimaldavas vormis  ja saada tagasi sissemakstud raha,millest on maha arvestatud ettemaks 1-päevastel reisidel 35€ ja 2- või enama päevastel reisidel 64 eurot inimese kohta ja võimalikud otsekulud.
5.2. Võimalike otsekulude all mõistetakse Reisikorraldaja reaalseid vältimatuid kulutusi (näit. viisa, hotellitrahv, lennupiletitetrahv, laevapiletitetrahv).
5.3. Mõjuv takistus on:
5.3.1. Reisija või temale lähedase inimese haigestumine või õnnetusjuhtumisse sattumine; lähedase inimese kaotus. Lähedasteks loetakse abikaasat, elukaaslast, vanemaid, lapsi, abikaasa või elukaaslase vanemaid, õdesid-vendi, lapselapsi, vanavanemaid, samuti kaaslast, kellega on kavatsetud reisile minna.
5.3.2. muu tõsine õnnetus (näit. tulekahju, suur varaline kahju jne).
5.4. Reisija on kohustatud Reisikorraldajale mõjuvast takistusest viivitamatult teatama. Tõend takistuse ilmnemise kohta (arstilt, politseist vms.) tuleb Reisikorraldajale esitada koheselt, mitte reisile tulematta jätmisel tagantjärele.
5.5. Punktis 5 toodud tingimused ei kehti reisi annulleerimisel hiljem kui 72 tundi enne reisi algust.Taolistest asjaoludest tekkinud kahjude korvamiseks soovitab Reisikorraldaja sõlmida reisitõrkekindlustuse (kehtib küll ainult välisreisidel).
6.Reisija kohustused ja vastutus
6.1. Reisijal on kohustus järgida reisi ajal Reisikorraldaja reisi puudutavaid juhendeid ja reegleid, samuti hotellide ja transpordivahendite sisekorraeeskirju ning ametivõimude ettekirjutusi.
6.2. Reisija ei tohi oma käitumisega häirida teisi kaasreisijaid. Seda reeglit jämedalt rikkunud Reisija võidakse reisile mitte lubada või reisilt kõrvaldada ja tal ei ole õigust reisi maksumuse tagasi saamisele.
6.3. Reisija vastutab kahju eest, mida tema tahtlik või hoolimatu tegevus põhjustab Reisikorraldajale, kaasreisijatele või kolmandatele isikutele.
6.4. Reisija vastutab oma reisidokumentide olemasolu ja nõuetele vastavuse eest kogu reisi vältel. Täiendavad Reisikorraldaja kulud, mis võivad tekkida Reisija dokumentide kadumisest, nende nõuetele mittevastavusest (passi aegumine, viisa puudumine või kehtivuse kaotamine vms) juhul, kui puudused ei ole põhjustatud Reisikorraldaja poolt, korvab Reisija.
6.4.1.Reisija vastutab oma reisidokumentide korrasoleku eest. Reisija kohustus on kontrollida oma passi vm. dokumendi vastavust nõuetele. Kui reis jääb ära või Reisija ei pääse reisile kehtivuse kaotanud, liiga lühikese kehtivusajaga dokumendi tõttu või on kaotanud või varastatud või osutub muul põhjusel sobimatuks, rakendab Reisikorraldaja reeglitekohaseid reisi tühistamise tingimusi, raha ei tagastata ja lisakulutusi ei hüvitata.
6.5. Grupireisi tellinud grupijuhi kohustused.
6.5.1. Grupijuht vastutab grupi informeerituse eest kõikides reisiga seotud küsimustes.
6.5.2. Grupijuhi kohustuseks on koguda vajalikud dokumendid viisade vormistamiseks, koostada grupi nimekiri, aidata ööbimiskohtades reisijuhil majutada reisijaid, vastutada reisijate distsipliini eest, teavitada gruppi kõigist reisil ettetulevatest muudatustest (ööbimised, hinnamuutused jne.).
7. Hind ja hinnamuutused
7.1. Kui Reisija ei kasuta mõnda hinna sisse kuuluvat teenust, ei ole tal õigust raha tagasi saada.
7.2. Hinnad põhinevad nende eelneval koostamise ajal ja valuutakurssidele.
7.3. Reisikorraldajal on õigus reisipaketi hinda tõsta järgnevate asjaolude ilmnemisel:
7.3.1. Eesti või sihtkohamaa maksude, lõivude ja teenustasude muutumine, kui need mõjutavad reisi hinda.
7.3.2. Transpordi- ja kütusehindade muutumine, mis ei allu reisikorraldaja kontrollile ja mida reisi planeerides ei olnud võimalik ette näha.
7.3.3. Valuutakursside muutumine. 7.3.4. Seoses EV liitumisega Euroopa Liiduga, sellest tulenevalt lisanduva käibemaksu arvel.
8.Reisikorraldaja õigus teha reisiprogrammi muudatusi.
8.1. Kui Reisikorraldaja ei saa temast sõltumatutel põhjustel reisiprogrammi algselt välja kuulutatud kujul teostada, on tal õigus vahetada hotelli või sõiduvahendit, muuta ajakava või teha reisiprogrammis muid muudatusi, kuid seda tingimusel, et reisi kvaliteet ja iseloom sellest oluliselt ei muutu. Muutustest tuleb Reisijatele teatada nii ruttu kui võimalik.
8.2. Kui reisile on registreerunud tunduvalt vähem Reisijaid, kui on vaja selle reisi teostamiseks algselt kavandatud kujul, on Reisikorraldajal õigus tingimusel, et reisi iseloom sellest oluliselt ei muutu, muuta sõiduvahendit, ajakava ja marsruuti.
9.Reisikorraldaja õigus reis ära jätta
9.1. Reisikorraldajal on õigus reis ära jätta, kui:
9.1.1. Reisile ei ole kogunenud nõutav arv Reisijaid. Reisikorraldaja on kohustatud klientidele reisi ärajäämisest viivitamatult teatama.
9.1.2. Reisikorraldaja võimalused reisi teostada on muutunud oluliselt raskemaks sihtkohamaal või selle lähedal toimuva tõttu (sõda, loodusõnnetus, streik vms). Samuti kui mingil muul põhjusel võib reisijate julgeolek ohtu sattuda.
9.1.3. Transpordikompanii, mille teenustel pakutud reis põhineb, jätab ootamatult oma sõidud ära ja neid ei ole võimalik asendada.
9.1.4. Kui Reisikorraldaja on sunnitud temast sõltumatutel põhjustel (laeva/lennuki vm transpordivahendi rike või liinilt kõrvaldamine, sisenetava riigi poolt kehtestatud eriolukord, riigipiiride sulgemine, epideemiad vm erilised asjad) ära jätma, saab Reisija tagasi sissemakstud raha vastavalt sellele, kas teised teenusepakkujad kohaldavad või mitte loobumisest tingituna leppetrahve. Reisitasust on reisikorraldajal õigus maha arvata mõistlik hüvitis juba osutatud teenuste eest bürookulude näol 35€/täiskasvanu ja 22€/laps. Reisija võib sissemakstud raha üle kanda mõnele teisele reisile selle aasta sees, kui ta on teavitanud oma soovist kuni toimuma pidanud reisi alguskuupäevani. Reisijal ei ole õigust lisakompensatsioonile.
9.2. Kui reisikorraldaja jätab reisi ära Reisijate vähesuse tõttu, on Reisijal õigus valida uus reis, tasudes hinnavahe. Kui asendusreis on algsest odavam, tagastatakse Reisijale hinnavahe. 9.2.1. Kui Reisija asendusreisi ei soovi, tagastab Reisikorraldaja talle kogu makstud raha.
10.Reisikorraldaja õigus lõpetada leping
10.1.Reisikorraldajal on õigus leping lõpetada, kui Reisija pole kokkulepitud ajaks reisi eest tasunud.
11.Vead reisikorralduses ja nendest teatamine 11.1. Reisikorraldaja on eksinud, kui reis ja pakutavad teenused ei vasta reisikirjeldusele ja Reisijale antud lubadustele.
11.2.Puuduseks ei või pidada reisi kui terviku seisukohalt väheolulisi muutusi, mida sihtkoha ja reisi iseloomu arvestades on võidud eeldada.
11.3. Puuduseks ei või pidada ka lennu ajakava muutumist (varasem/hilisem väljumine Tallinnast või varasem/hilisem saabumine sihtkohta), kui muutus on tingitud Reisikorraldaja kontrollile allumatutest asjaoludest ja ei ületa 8 tundi.
11.3.1. Kui ajakava muutuse põhjuseks on õhuruumi ülekoormatus, lennujuhtimiskeskuse korraldus, ilmastik (lennuilma puudumine) või muu vastav põhjus, on lubatud muutuse pikkus kahekordne.
11.4. Reisikorraldaja veaks ei või pidada hotelli vahetumist vahetult enne välja sõitu või reisi ajal, kui põhjuseks on hotellide poolt sageli praktiseeritav ülebroneerimine. Reisikorraldaja kohustub ärajäänud hotelli asendama samaväärse või kõrgema tasemega hotelliga.
11.5. Reisikorraldaja veaks ei või pidada lennumarsruudi ootamatut muutust kui lennukompanii on teinud ülebroneeringu. Sellisel juhul pakub lennukompanii alternatiivse lennuvariandi ja kompenseerib ebamugavuse oma sisekorrareeglitele vastavalt.
11.6. Reisikorraldaja veaks ei või pidada seda, kui reisija ei pääse reisile oma sūū tõttu. Näiteks kui Reisija on kaotanud pileti, tal puuduvad kehtivad reisidokumendid või ta on väga tugevas alkoholijoobes.
11.7. Reisikorraldaja veaks ei saa lugeda edasimüüja (teise reisibüroo) poolt antud puudulikku või ebatäpset informatsiooni. Edasimüüja poolt antud informatsiooni õigsuse eest vastutab edasimüüja.
11.8. Puudusest teatamine Erinevatest puudustest tuleb viivitamatult teatada Est-Reiside esindajale sihtkohas ja/või teenuse osutajale. Kui kohapeal lahenduse leidmine osutub võimatuks, tuleb juhtumist teatada Reisikorraldajale niipea kui võimalik, aga mitte hiljem kui 7 päeva peale reisi lõppemist. Reisikorraldajale esitatud pöördumine peab olema vormistatud kirjalikult. Kui Reisija soovib saada hüvitust saamata jäänud ja/või ebarahuldava teenuse eest, tuleb Reisijal kaebusele lisada kviitungite originaalid või teised tõendid põhjendatud lisakulutuste kohta. Tõendi saamata jäänud teenuste kohta võib kirjutada ka Est-Reiside esindaja. Seda tegemata jättes kaotab Reisija oma õiguse puuduste osas kahjude hüvitamist nõuda. Reisikorraldaja on kohustatud pretensiooni läbi vaatama ja vastama sellele hiljemalt kahe nädala jooksul selle esitamisest.
12.Puuduste kõrvaldamine
12.1. Reisikorraldaja on kohustatud tehtud vea kohe parandama. Reisikorraldaja võib jätta vea reisi ajal parandamata vaid juhul, kui see osutub võimatuks või kui see põhjustaks talle ebaadekvaatseid kulutusi.
12.2. Kui puudus on jäetud eeltoodud põhjusel kõrvaldamata on Reisijal õigus saada kompensatsiooni, mis proportsionaalselt vastab vea suurusele paketi kogumaksumusest.
13.Kahjude korvamine
13.1.Reisikorraldaja korvab Reisija tervisele ja varale põhjustatud kahju, kui see tuleneb Reisikorraldaja või tema esindaja tegevusest (tegevusetusest) aga mitte, kui kahju on juba kellegi poolt korvatud.
13.2. Kui viga parandatakse ja tekitatud kahju korvatakse sihtpunktis, ei ole Reisijal õigust nõuda teiskordset korvamist Eestis. Kahju korvatakse proportsionaalselt tekitatud kahjule. 13.3.Reisikorraldaja ei vastuta kahjude eest, mille on põhjustanud temast sõltumatud asjaolud (force majeur).
13.4. Reisikorraldaja ei vastuta kahjude eest, mis on põhjustatud Reisija enda tegevusest ja hoolimatusest.
13.5. Reisikorraldaja ei vastuta selle eest, kui Reisija satub kuritöö ohvriks.
13.6. Reisikorraldaja ei vastuta selle eest, kui kohapealne ilm ei vasta paljude aastate keskmisele.
13.7. Reisikorraldaja ei vastuta selle eest, kui programmis olevas hotellis, liiklusvahendis vms. tekib ootamatu tehniline rike, samuti kahjude eest seoses hotelli personali või liiklusvahendi juhi tegevusega või tegevusetusega. Samas aitab Reisikorraldaja tekkinud probleemi lahendada.
13.8. Reisikorraldaja ei vastuta selle eest, kui tema poolt vahendatav firma (sihtkoha reisibüroo, hotell jne.) pankrotistub, märgatavalt hindu tõstab või osutub muul viisil ebasobivaks. Küll teeb Reisikorraldaja omalt poolt kõik, et sellise olukorra poolt põhjustatud probleemid mööduksid Reisija jaoks võimalikult valutult ja kahjudeta. Sellest lähtuvalt on Reisikorraldajal õigus vastavalt vajadusele vahetada programmis eelnevalt välja kuulutatud hotell teise, kuid vähemalt samaväärse vastu.
13.9. Reisikorraldaja ei vastuta selle eest, kui reis jääb ära põhjusel, et Reisijale ei anta viisat või tema dokumendid pole korras.
13.10. Reisikorraldaja ei vastuta lendude, bussitranspordi või laevareiside tehnilise korraldamise eest.
14.Reisitingimuste kehtivus ja tõlgendused
14.1. Käesolevad reisitingimused muutuvad kummalegi poolele kohustuslikuks peale reisilepingu (suulist või kirjalikku) sõlmimist.
14.2. Reisitingimuste tõlgendamisest tulenevad erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste korras Reisija ja Reisikorraldaja vahel. Kui kokkulepet ei saavutata, on õigus eriarvamust käsitleda Tarbijakaitse Ametis. Kui kokkulepet ei ole võimalik saavutada ka sel teel, siis Eesti Vabariigi seadusandlusega ettenähtud korras. OÜ Est-Reisid Juhatuse koosoleku poolt muudatused vastu võetud ja kinnitatud 26.06.2017.